Κατοικία στο Ψυχικό

                   Γενική κατασκευή δύο κατοικιών