Γραφεία της 'ING'

                   Ανακαίνιση - διαμόρφωση γραφείων σε 2 κτίρια, σε 2 φάσεις